Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

ZARZĄDZENIE Nr 10/2020

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ GÓRNICZYCH W ŁĘCZNEJ

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed Covid-19

Na podstawie § 2 rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecznych i higienicznych warunków w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W związku z możliwością organizacji od 1 września 2020 r. nauki w szkole w formie stacjonarnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły przed zakażeniem się Covid-19 wprowadzam procedury bezpieczeństwa, które stanowią załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.