MATURA 2020


WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2020 R.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

do 11 sierpnia 2020 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach

do 11 sierpnia 2020 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

do 11 sierpnia 2020 r.

 

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół),

którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali

egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

 Część pisemna – 8 września 2020 r. (wtorek), godz. 14:00


 

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

do 30 września 2020 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach

do 30 września 2020 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach

do 30 września 2020 r.

Egzamin ustny dla absolwentów z poprzednich lat

Absolwenci, którzy w 2020 r. deklarowali ponowne przystąpienie do ustnego egzaminu maturalnego, aby ten egzamin zdać, nie będą do niego przystępowali. Otrzymają oni świadectwo dojrzałości, jeżeli we wcześniejszych latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej mieli co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpili do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.
Absolwenci, którzy w 2020 r. nie uzyskają wymaganych 30 proc. punktów, w kolejnych latach, jeśli będą chcieli przystąpić do egzaminu, będą musieli zdawać egzamin ustny z przedmiotów obowiązkowych.


UWAGA!

W roku szkolnym 2019/2020 egzamin maturalny w „starej” formule zostanie przeprowadzony po raz ostatni dla absolwentów technikum oraz technikum uzupełniającego dla dorosłych. Absolwenci ww. typów szkół, którzy w 2020 r. nie zdadzą egzaminu maturalnego w „starej” formule, będą zobowiązani w 2021 r. przystąpić do egzaminu maturalnego w „nowej” formule w pełnym zakresie.