Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Warto startować w EUROELEKTRZE!

9 listopada 2022 r. w pracowni informatycznej odbył się I etap 25 Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej EUROELEKTRA. Eliminacje przeprowadzone zostały w formule online, naszej szkole do Olimpiady przystąpiło 7 uczniów.

Od uczestników wymagany jest poziom wiedzy wymagany do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki w szkole ponadpodstawowej. Uczniowie w ciągu 120 minut musieli odpowiedzieć na 20 pytań.

Celem Olimpiady organizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest: podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów zawodem elektryka i energetyka, upowszechnianie wzorców etyki zawodowej, kultury technicznej i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej, współzawodnictwo uczniów z różnych szkół, a także nawiązywanie współpracy między szkołami i wyższymi uczelniami.

Olimpiada jest organizowana od 1998 r. w formule trójstopniowej: I stopień – eliminacje szkolne, II etap – eliminacje okręgowe, III stopień –zawody centralne (finał Olimpiady).

Warto startować w olimpiadzie, ponieważ laureaci i finaliści zwolnieni są z części pisemnej egzaminu zawodowego elektryka, technika elektryka oraz technika energetyka, a także otrzymują preferencyjne warunki przy rekrutacji na studia na wybranych Uczelniach Wyższych.

Wszystkim uczestnikom życzymy, aby zakwalifikowali się do kolejnego, okręgowego etapu olimpiady.

Myśl algorytmicznie!

Grupa uczniów naszej szkoły 7 listopada 2022 r. wzięła udział w Międzynarodowym  Konkursie Informatycznym BÓBR.

Jak na tego typu konkurs przystało jest on prowadzony online. Najpierw uczniowie musieli zalogować się na witrynę dzwonek.pl, a następnie punktualnie o godz. 12.00 przystąpić do konkursu. W czasie 60 minut mieli do rozwiązania od 15-24 zadań w zależności od grupy wiekowej.

Uczestnicy zaczęli konkurs z określonym kapitałem punktów, a następnie mogli otrzymać dodatkowe punkty lub je stracić, w zależności od udzielanych odpowiedzi.

Bóbr jest międzynarodowym konkursem z informatyki, zainicjowanym w roku 2004 na Litwie. Zadania w konkursie Bóbr są związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i matematyka. Niektóre zadania dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Zadania związane są również z kulturą i językiem. Wiele zadań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnościami algorytmicznego myślenia.

Wstępne wyniki uzyskane przez poszczególnych uczniów są udostępniane nauczycielom przez witrynę konkursową w ciągu dwóch tygodni od zakończenia konkursu.

Laureaci Konkursu otrzymają potwierdzony dyplomem, wydanym przez Komitet Organizacyjny Konkursu, tytuł Laureata edycji polskiej Międzynarodowego Konkursu Bóbr. Każdy uczestnik Konkursu i nauczyciel opiekujący się uczestnikami Konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa w Konkursie. 

Uczestnikom konkursu życzymy algorytmicznego myślenia!

EDU-ELEKTRA – etap szkolny

W piątek 4 listopada uczniowie ZSG w Łęcznej przystąpili do Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA. Organizatorem olimpiady o zasięgu ogólnopolskim jest Fundacja Edukacyjna EDU-ELEKTRA.

12 uczniów kształcących się w zawodzie: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik elektryk postanowiło sprawdzić swoją wiedzę w  tym zakresie przedmiotów elektrycznych i energetyki.

Uczestnicy olimpiady w ciągu 1,5 godz. mieli rozwiązać 20 zadań np.: Obliczyć jaką prędkością obrotową należy napędzać wirnik silnika indukcyjnego pierścieniowego o liczbie biegunów równiej 10, aby częstotliwość napięcia na pierścieniach wirnika f2 była o 20% większa od częstotliwości napięcia zasilania f1 = 50 Hz. Założyć kierunek wirowania wirnika zgodny z kierunkiem wirowania pola magnetycznego stojana.

Do drugiego etapu może zostać zakwalifikowanych czterystu uczniów z całej Polski, a w finale będzie współzawodniczyć już tylko czterdziestu najlepszych olimpijczyków.

Zawody II stopnia (okręgowe) odbędą się 9 marca 2023 r.

Zawody III stopnia (centralne) odbędą się 14 kwietnia 2023 r.

Finaliści i laureaci Olimpiady zwalniani są z części pisemnej egzaminu zawodowego oraz uzyskują prawo przyjęcia na studia na wybrane uczelnie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego opartego na punktacji wynikającej z egzaminu maturalnego. Zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad określają Senaty uczelni. Konkurs Eduelektra jest certyfikowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, które jest jego głównym patronem.