Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

SCWEW

    Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej w Podgłębokiem

            Wraz z początkiem nowego roku szkolnego, we wrześniu 2021r. przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem zaczęło funkcjonować Specjalistyczne Centrum Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW).  Głównym zadaniem SCWEW jest udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienie wszystkim dzieciom/uczniom możliwości pełnego rozwoju, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

Wsparcie udzielane przez SCWEW polega na: 

  • transferze wiedzy i umiejętności specjalistów MOW w Podgłębokiem  przedszkoli i szkół ogólnodostępnych z Powiatu Łęczyńskiego,
  • zakupie specjalistycznych materiałów, pomocy dydaktycznych, sprzętu niezbędnego do pracy w klasie zróżnicowanej,
  • działaniach doradczo – szkoleniowych w zakresie podnoszenia kompetencji kadry i pracowników szkół i przedszkoli,
  • zorganizowaniu sieci wsparcia i samokształcenia,
  • wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauczycielami oraz specjalistami w zakresie stosowania różnorodnych form i metod pracy, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedszkola/ szkoły ogólnodostępnej,
  • prowadzeniu bądź współprowadzeniu specjalistycznych zajęć oraz lekcji otwartych w placówkach ogólnodostępnych lub w SCWEW
  • konsultacjach skierowanych do nauczycieli, uczniów i rodziców.
  • współpracy z podmiotami uczestniczącymi w procesie rozpoznawania potrzeb i udzielania pomocy dzieciom i ich rodzinom : poradnią psychologiczno – pedagogiczną, jednostkami ochrony zdrowia, placówkami realizującymi pomoc społeczną i pomoc rodzinie, placówkami doskonalenia nauczycieli oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim .

Nowatorskie, a wręcz pionierskie działania SCWEW będą aktywnie wspierały model edukacji włączającej, która bazuje na przekonaniu, że wszyscy uczniowie w szkole mają zapewnione warunki do nauki i rozwoju, uwzględniające ich indywidualne potrzeby i możliwości, a nauczyciele są przygotowani do prowadzenia zajęć w grupie zróżnicowanej.

NAUCZYCIELU, RODZICU

Funkcjonowanie SCWEW  w Powiecie Łęczyńskim daje nam, jako placówce i Państwu możliwość skorzystania z wyjątkowej, bezpłatnej i fachowej konsultacji ze specjalistami, która jest dostępna w dogodnym dla Państwa terminie. Jeśli zauważyli Państwo, że dziecko/uczeń jest wybitnie zdolne, posiada wyjątkowe umiejętności, ma trudności w uczeniu się lub coś w jego zachowaniu Państwa niepokoi, to istnieje możliwość konsultacji ze specjalistami SCWEW. Podczas spotkania uzyskają Państwo odpowiedzi na nurtujące pytania. Koordynatorem z ramienia ZSG w Łęcznej jest Pani Marzena Szypulska, która udzieli wszelkich szczegółowych informacji.

UCZNIU

Odczuwasz potrzebę porozmawiania ze specjalistą, uzyskania fachowej wiedzy, jesteś osobą poszukującą odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, czujesz się nierozumiany/a skontaktuj się ze specjalistami SCWEW.

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU I SKORZYSTANIA Z TEJ WYJĄTKOWEJ FORMY POMOCY. 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem

21-070 Cyców

Kontakt: 82 567 70 74, scwew@op.pl

Dyżury w TGiP pokój 202:

mgr Agnieszka Hryciuk dyżur poniedziałek godz. 8.00 – 12.00

koordynator mgr Marzena Szypulska dyżur piątek godz. 12.00-13.00

SCWEW funkcjonuje przy MOW w Podgłębokiem w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Termin realizacji projektu 1.07.2021 – 30.06.2022; Wartość projektu: 1 549 244,40 zł .

Jednostki, które zostały objęte wsparciem przez SCWEW:

Technikum w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,

Technikum w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej,

Technikum w Zespole Szkół Górniczych w Kijanach,

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie,

Przedszkole Samorządowe w Cycowie,

Szkoła Podstawowa w Ludwinie.

Konferencja podsumowująca działania SCWEW w Podgłębokiem – 14 czerwca 2023 r.

14.06.2023r. odbyła się w Łęcznej konferencja pt. ,,Inkluzja w obszarze edukacji włączającej”, zorganizowana przez SCWEW w Podgłębokiem w ramach realizacji Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt, na terenie Powiatu Łęczyńskiego, realizowany jest od lipca 2021 roku. Podczas konferencji,  niejako podsumowującej działalność projektu, wybrzmiało wyraźnie, że działania zainicjowane i realizowane w ramach projektu nie mają formuły zamkniętej i nie należy o nich mówić, wraz z zakończeniem projektu,  w czasie przeszłym. Działania te są swoistym akordem określającym tonację, wyznaczają kierunek prac, celem których jest wypracowanie systemu wsparcia  i pomocy każdemu dziecku, uczniowi, a co za tym idzie również jego rodzicom, opiekunom oraz nauczycielom, aby realnym stało się aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, na miarę własnych możliwości, każdego członka naszego społeczeństwa.

Gośćmi konferencji byli: Teresa Misiuk -Lubelski  Kurator Oświaty, Krzysztof Niewiadomski – Starosta Powiatu Łęczyńskiego, Wioletta Wachewicz – Sekretarz Powiatu Łęczyńskiego, Małgorzata Paprota –  Dyrektor Oddziału PEFRON w Lublinie,  Maciej Sztorc -Wicedyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie, Agnieszka Pietryka – Kierownik projektu SCWEW 1 i SCWEW 2 oraz  Eksperci Ośrodka Rozwoju Edukacji: Joanna Kulesza, Izabella Kaczyńska, Jolanta Nawrocka, Radni Powiatu Łęczyńskiego, Naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego: Dorota Makara, Wioletta Olender, Marta Kociuba, Joanna Puła, Agnieszka Korzeniewska- dyrektor PCPR w Łęcznej, Małgorzata Zarzycka- przedstawiciel PPP w Łęcznej, Dyrektorzy Placówek i Szkół z powiatu łęczyńskiego, Dyrektorzy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Puławach i Goniądzu, Liderzy SCWEW w Świdniku i Białymstoku, nauczyciele, specjaliści, rodzice.

W pierwszej części konferencji, zatytułowanej ,,Redukcja czynników ryzyka związanych z wykluczeniem społecznym” krótkie wykłady wygłosili:

dr hab. Ewa Domagała – Zyśk prof. KUL ,,POTRZEBY I OCZEKIWANIA RODZICÓW DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W KLASIE ZRÓŻNICOWANEJ”

ks. dr hab. Andrzej Łuczyński prof. KUL ,,NAUCZYCIEL- WYZWANIA I OGRANICZENIA W PROCESIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ KLASY ZRÓŻNICOWANEJ”

Anna Radziwiłko- doradca z Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli ,,ADAPTACJA SZKOLNA – MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA – PRAWDY I MITY O NAUCZANIU WŁĄCZAJĄCYM”

W drugiej części konferencji zaprezentowano, w aktywnej formie lekcji modelowej, wykorzystując sprzęt z zasobów wypożyczalni SCWEW w Podgłębokiem, z udziałem zaproszonych gości,  ćwiczenia pozwalające empirycznie doświadczyć zadania i cele realizowane w ramach projektu przez  kadrę SCWEW w Podgłębokiem- zabawa była inspirująca.

Prezentację OWIT-u przedstawiła Agnieszka Słoboda. Wybrzmiała troska kadry o popularyzację posiadanego sprzętu oraz  technologii wspomagających i asystujących osobom niepełnosprawnym, tak aby komfort ich życia i życia członków ich rodzin był możliwie zoptymalizowany.

Wnioski z działań szkoleniowo- doradczych, zrealizowanych w ramach projektu SCWEW przedstawiła Anna Radziwiłko- ekspert zewnętrzny SCWEW w Podgłębokiem. Natomiast  wnioski z obserwacji wspierających i superwizji koleżeńskich, realizowanych w formie grup wsparcia nauczycieli, zorganizowanych na terenie placówek biorących udział w projekcie, przedstawiła Anna Bytys- ekspert zewnętrzny SCWEW w Podgłębokiem, pracownik Poradni Pedagogiczno Psychologicznej w Łęcznej.

Agnieszka Pietryka- kierownik projektu SCWEW 1 i SCWEW 2, z ramienia Ośrodka Rozwoju Edukacji, podsumowała dotychczasową realizację działań projektowych, podkreślając ich rolę i znaczenie dla rozwoju polskiej edukacji,  oraz przybliżyła uczestnikom konferencji perspektywę kontynuacji projektu.

Wystąpienie dr Marleny Stradomskiej  „JAK PRACOWAĆ Z OSOBĄ W KRYZYSIE – ASPEKTY SUICYDOLOGICZNE”, związane było z jednej strony z zaprezentowaniem  specyfiki pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, obarczoną problemami psychicznymi, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem, z drugiej strony było omówieniem aktualnych problemów dzieci, młodzieży i ich rodziców,  jak i wynikających z tego faktu wyzwań dla nauczycieli szkół masowych. Przedstawione fakty, choć niewątpliwie trudne i złożone, zaprezentowane były z troską o to,  aby dla nikogo nie były ciężarem, który przytłacza, utrudnia dalszą drogę, ale ciężarem, określanym w psychologii  ,,dociążającym”, pozwalającym stąpać po ziemi,  pozwalającym rozumieć otaczającą nas rzeczywistość i mieć świadomość tego, co chyba jest najważniejsze- jaka jest nasza rola.

Po wysłuchaniu doświadczeń realizatorów projektu SCWEW uczestnicy konferencji mieli możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń, wyrażenia zarówno obaw, oczekiwań oraz wskazania szans i kierunków dalszej pracy.

Konferencję zakończyła lider projektu SCWEW Małgorzata Partyka-Nowak wyrażając słowa podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu.

„Edukacja włączająca – krok po kroku” – szkolenia rad pedagogicznych

„Dobra edukacja – to edukacja włączająca, zapewniająca pełne uczestnictwo wszystkim uczniom, niezależnie od płci, statusu społecznego i ekonomicznego, rasy, miejsca zamieszkania, niepełnosprawności, wieku czy wyznania”

Koichiro Matsuura- dyrektor UNESCO

W VII etapie projektu grantowego  „Pilotażowe wdrożenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty SCWEW w Podgłębokiem  rozpoczął  realizację szkoleń Rad Pedagogicznych w zakresie edukacji włączającej pn. „Edukacja włączająca – krok po kroku”. Celem działania jest poszerzenie wiedzy nauczycieli i specjalistów, poznanie założeń, wymiarów oraz korzyści płynących z wdrażania edukacji włączającej.

Edukacja włączająca jest szansą na stworzenie dzieciom ze specjalnymi potrzebami normalnego życia wśród rówieśników. Proces włączania poszerza możliwości uczestnictwa  w społeczeństwie jednocześnie ogranicza wyłączenie, izolację. Poprzez oferowanie kadrze pedagogicznej różnorodnych szkoleń wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli, aby przygotować ich do nowej sytuacji – pracy z uczniem ze specjalnymi i zróżnicowanymi potrzebami.

Celem SCWEW jest zmienić podejście, a także zmodyfikować struktury i strategie nauczania w placówkach objętych wsparciem z powiatu łęczyńskiego:

Technikum w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellonczyka w Łęcznej (kkjagiellonczyk.pl)

Technikum w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej (zsg-leczna.pl)

Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach (zsrkijany.pl)

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie (zs2milejow.edu.pl)

Przedszkole Samorządowe w Cycowie  Przedszkole Samorządowe w Cycowie (zs-cycow.pl)

Szkoła Podstawowa w Ludwinie. Zespół Szkół Nr1 w Ludwinie: Szkoła Podstawowa w Ludwinie i Przedszkole Publiczne w Ludwinie (szkolnastrona.pl)

Głównym założeniem szkoleń prowadzonych przez ekspertów zewnętrznych z Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Kursor” jest zmiana świadomości nauczyciela, a także zachowań i postaw, dokonanie właściwego rozpoznania potrzeb ucznia, planowania i udzielania niezbędnej pomocy i wsparcia. Dążyć do inkluzji, której celem jest zagwarantowanie prawa do wysokiej jakości edukacji dla wszystkich uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Kadra pedagogiczna z rad szkoleniowych otrzyma komplet niezbędnych materiałów w postaci broszur informacyjnych i prezentacji multimedialnych aby poszerzać swój warsztat pracy. Opracował ekspert ds. informacji i ewaluacji SCWEW – Urszula Jabłońska

Film promocyjny SCWEW

Zapraszamy do  zapoznania się z działalnością Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokie w filmie promocyjnym.

Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, dyrektorów, koordynatorów SCWEW w placówkach edukacyjnych

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Podgłębokiem, utworzone w ramach Projektu Grantowego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”- którego beneficjentem jest  Powiat Łęczyński, realizatorem-  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem, funkcjonuje od lipca 2021r.

Kadrę SCWEW stanowią doświadczeni nauczyciele, specjaliści zajmujący się zawodowo pracą z dziećmi i rodziną, eksperci zewnętrzni, rekrutowani spośród pracowników naukowych KUL, oraz szkoleniowcy, doradcy metodyczni z LSCDN w Lublinie oraz PPP w Łęcznej.

SCWEW w Podgłębokiem, realizując swoje statutowe zadania, współpracuje z wyższymi uczelniami, instytucjami samorządu lokalnego, Biblioteką Pedagogiczną w Lublinie oraz  innymi instytucjami, organizacjami, zajmującymi się szeroko rozumianą  pomocą  dziecku i rodzinie. Jednym z zadań SCWEW jest utworzenie i prowadzenie Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, dyrektorów, koordynatorów SCWEW w placówkach edukacyjnych, rodziców, uczniów, pracowników administracji samorządowych oraz wszystkich  innych osób zainteresowanych pracą  z dziećmi i młodzieżą.

Sieć współpracy i samokształcenia prowadzona jest na platformie internetowej Classroom https://classroom.google.com/c/NTM0MDQ3MTIzODYx?cjc=tszobdw

Sieć jest  miejscem gdzie na bieżąco zamieszczane są: ciekawe materiały przydatne do pracy w zawodzie nauczyciela,  publikacje naukowo- metodyczne, raporty z badań naukowych, prace naukowe, przepisy prawne, informacje o organizowanych szkoleniach, materiały szkoleniowe, linki do ważnych i ciekawych wydarzeń, takich  jak min.: konferencji naukowych, webinarów, wywiadów z ludźmi ze świata nauki, itp.

Naszą rolą jest publikowanie materiałów na nurtujące nauczycieli, specjalistów, rodziców problemy, pytania, dotyczące szczególnie pracy z dzieckiem/uczniem ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, pomoc w szukaniu rozwiązań, dzielenie się swoimi doświadczeniami, a także inspirowanie członków Sieci do aktywności- ,,obdarowywania  siebie wzajemnie, dzieląc się swoimi doświadczeniami i swoją wiedzą”.

Zamieszone na Sieci publikacje często opatrzone są komentarzami, ułatwiającym korzystanie  z zaprezentowanych treści. Platforma jest również miejscem gdzie można dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, zamieszczając własne opracowania czy scenariusze, wystarczy tylko zgłosić swój akces, na adres witryny https://www.onet.pl: scwew@op.pl

Sieć współpracy i samokształcenia jest miejscem na spotkania dla  Wszystkich.  Każdy  może przeglądać zasoby platformy, wpisywać uwagi oraz sygnalizować swoje potrzeby. Sieć daje duże możliwości jeśli chodzi o zakres pomocy i wsparcia – warto spróbować!!!

Zachęcamy Wszystkich zainteresowanych bardzo gorąco do włączenia się do takiego modelu współpracy.

Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego

W siedzibie Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej działającego przy  Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem mieści się wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego zakupionego w związku z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez szkoły partnerskie. Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z zasobów wypożyczalni. Kontakt osobisty lub telefoniczny w siedzibie SCWEW w każdy wtorek w godzinach: 8.00 – 12.00 oraz piątek w godzinach 12. 00 – 16.00 Tel. (82) 5677609 lub pod  adresem mailowym: scwew@op.pl.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Edukacja włączająca w obszarze funkcjonowania społecznego uczniów

Dnia 28.03.2022 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: ,,Edukacja włączająca w obszarze funkcjonowania społecznego uczniów”. Miała charakter otwarty i hybrydowy, skierowana do społeczności lokalnej, szkół i przedszkoli ogólnodostępnych zainteresowanych edukacją włączającą. Głównym jej celem było upowszechnienie idei edukacji włączającej, działań Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą oraz dzielenie się dobrymi praktykami w tym zakresie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastycznym „EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA I JA” organizowanym przez Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Podgłębokiem