Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty składane przez absolwentów szkoły podstawowej  ubiegających się o przyjęcie do Technikum Górniczego i Politechnicznego lub Branżowej Szkoły I st. na rok 2022/2023 to:

  1. Podanie (formularz zgłoszeniowy)
  2. Potwierdzona kopia lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  3. Potwierdzona kopia lub oryginał  zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty
  4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych w określonym zawodzie
  5. W przypadku kandydata z wadami słuchu, wzroku, narządu ruchu i innymi schorzeniami, orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej
  6. Karta zdrowia
  7. Zdjęcia podpisane na odwrocie nazwiskiem i imionami kandydata lub zdjęcie w formie elektronicznej,
  8. Zaświadczenie /zaświadczenia/ o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów o których mowa w Regulaminie rekrutacji 2022/2023 r. (w trakcie opracowania)