Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Informacje o zawodach

NOWOŚĆ! TECHNIK SPAWALNICTWA

Zawód technik spawalnictwa to nowość w ofercie szkoły. Specjaliści w tej dziedzinie od lat są poszukiwani i dobrze opłacani.

Obecnie żadna gałąź przemysłu nie obejdzie się bez spawacza. To praca ciekawa, dla ludzi kreatywnych i z pasją. Po zdobyciu kwalifikacji technicy spawalnictwa znajdą zatrudnienie w Polsce i za granicą, gdzie są poszukiwanymi fachowcami. Współczesne technologie pozwalają  wykonywać konstrukcje z zastosowaniem technik CAD/CAM, których nauczą się w szkole.

Przygotowanie do zawodu spawacza wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również poznania strony praktycznej. Dzięki współpracy z firmami branżowymi, uczniowie mają możliwość odbywania praktyk w miejscach, gdzie w przyszłości mogą znaleźć pracę.

Możliwości zatrudnienia:
▪ budownictwo przemysłowe
▪ przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją urządzeń technicznych
▪ kontroler jakości, konserwator, pracownik z zakresu utrzymania ruchu

Formy kształcenia:
pięcioletnie technikum
kwalifikacyjne kursy zawodowe

W trakcie nauki technik przeróbki kopalin stałych zdobywa się kwalifikacje:
MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

TECHNIK MECHANIK

Świat maszyn i urządzeń jest obecny we wszystkich dziedzinach życia. Mechanika jest wszechobecna w życiu współczesnego człowieka – praktycznie na co dzień spotykamy się z urządzeniami mechanicznymi.

Mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawę i konserwację maszyn i urządzeń. Zajmuje się on również sprawdzaniem instalacji, wykrywaniem i usuwaniem przyczyn awarii, wymienia zużyte lub uszkodzone elementy maszyn i urządzeń. 

Możliwości zatrudnienia:
▪ zakłady przemysłowe i produkcyjne
▪ warsztaty mechaniczne
▪ specjalistyczne placówki handlowe
▪ firmy usługowe

Formy kształcenia:
▪ pięcioletnie technikum
▪ branżowa szkoła drugiego stopnia na podbudowie branżowej szkoły pierwszego stopnia
▪ kwalifikacyjne kursy zawodowe

W trakcie nauki w zawodzie technik mechanik zdobywa dwie kwalifikacje:
MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

TECHNIK ELEKTRYK

Trudno wyobrazić sobie współczesny świat bez energii elektrycznej, to dzięki niej funkcjonują urządzenia, z których korzystamy każdego dnia. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie praca elektryka.

Do podstawowych zadań technika elektryka należy wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych. Zajmuje się on również montowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, posługując się dokumentacją techniczną. Kolejną czynnością, która wykonuje technik elektryk jest konserwacja i obsługa instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Możliwości zatrudnienia:
▪ przedsiębiorstwa wytwarzające i przesyłające energie elektryczną
▪ firmy produkujące maszyny i sprzęt elektryczny
▪ firmy budowlane
▪ firmy usługowe

Formy kształcenia:
▪ pięcioletnie technikum
▪ branżowa szkoła drugiego stopnia na podbudowie branżowej szkoły pierwszego stopnia
▪ kwalifikacyjne kursy zawodowe

W trakcie nauki w zawodzie technik elektryk zdobywa dwie kwalifikacje:
ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW

ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Odnawialne Źródła Energii, czyli OZE to określenie, które staje się alternatywą dla dotychczasowych metod produkowania prądu. Rewolucja energetyczna, która dokonuje się na naszych oczach, charakteryzuje się odchodzeniem od tradycyjnych, wyczerpujących się źródeł energii na rzecz odnawialnych. Odnawialne Źródła Energii to pozyskiwanie energii z wykorzystaniem wiatru, wody, promieni słonecznych czy biomasy. Nie niosą ze sobą takich szkód dla środowiska, jak te tradycyjne. Można rzec, że są niemal całkowicie nieinwazyjne dla naszej planety.

Do podstawowych zadań technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej należy wykonywanie montażu, konserwacja oraz naprawa urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Zajmuje się on również sporządzaniem kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Kolejną czynnością, którą wykonuje jest ocena oddziaływań urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko.

Możliwości zatrudnienia:
▪ firmy montujące i serwisujące urządzenia OZE
▪ przedsiębiorstwa produkujące urządzenia i osprzęt energetyki odnawialnej
▪ elektrownie i elektrociepłownie wykorzystujące OZE
▪ biura projektowe instalacji odnawialnych źródeł energii
▪ administracja publiczna i organizacje pozarządowe

Formy kształcenia:
▪ pięcioletnie technikum
▪ kwalifikacyjne kursy zawodowe

W trakcie nauki technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  zdobywa dwie kwalifikacje:
ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

Ochrona środowiska jest stałym elementem rozwoju cywilizacji. Od lat obserwujemy nieustanne pogarszanie się stanu środowiska. Następuje wzrost zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby. Konieczne więc, staje się rozsądne gospodarowanie w środowisku, pozostające w zgodzie z jego naturalnymi możliwościami. W dobie polityki ekologicznej w Polsce i Unii Europejskiej ochrona środowiska jest więc kierunkiem przyszłościowym. Na rynku pracy poszukiwani są specjaliści tej branży. 

Technik ochrony środowiska dba o ochronę powietrza, wód, ziemi, przyrody przed takimi czynnikami, jak np. promieniowanie, hałas, zanieczyszczenia, wibracje itp. Powinien być przygotowany do wypełnienia następujących zadań zawodowych: badania stanu środowiska, monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby, sporządzania bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby, planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami, planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.

Możliwości zatrudnienia:
▪ terenowe organy administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska
▪ działy ochrony środowiska zakładów przemysłowych
▪ stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków
▪ zakłady gospodarki odpadami
▪ laboratoria badań i kontroli środowiska
▪ prywatne przedsiębiorstwa ochrony środowiska
▪ składowiska i sortownie odpadów

Formy kształcenia: 
▪ pięcioletnie technikum
▪ kwalifikacyjne kursy zawodowe

W trakcie nauki technik ochrony środowiska zdobywa kwalifikację:
CHM.05 Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

Mimo kryzysu, jaki dotknął branżę górniczą kopalnie nadal poszukują wykwalifikowanej kadry. Górnik to zawód z tradycjami. ZSG w Łęcznej przygotowuje uczniów do bezpiecznej i efektywnej pracy w kopalniach i  zakładach górniczych.

Głównym celem kształcenia w ramach zawodu technik górnictwa podziemnego jest nabycie przez uczniów gruntownej wiedzy w dziedzinie nauk o ziemi, górnictwie i geologii, eksploatacji podziemnej złóż, obsłudze maszyn i urządzeń do eksploatacji złóż, technice strzelniczej, miernictwie górniczym, przepisach prawnych w górnictwie, kierowaniu procesami wydobywczymi z uwzględnieniem zagadnień proekologicznych i szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego.

Możliwości zatrudnienia:
▪ zakłady górnicze
▪ kopalnie węgla kamiennego
▪ kopalnie rud
▪ kopalnie soli
▪ biura projektowe i instytuty naukowo-badawcze

Formy kształcenia:
▪ pięcioletnie technikum
▪ branżowa szkoła drugiego stopnia na podbudowie branżowej szkoły pierwszego stopnia
▪ kwalifikacyjne kursy zawodowe

W trakcie nauki technik górnictwa podziemnego zdobywa kwalifikacje:
GIW.02 Eksploatacja podziemna złóż
GIW.09 Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż