Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Najważniejsze informacje – rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej

Listy osób przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym znajdują się na tablicy ogłoszeń szkole.

informację można też uzyskać telefonicznie

3 sierpnia 2021 r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsce w naszej szkole

i potrwa do 23 sierpnia 2021 r.

Posiadamy wolne miejsca we wszystkich zawodach:

technik elektryk,

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (odnawialne źródła energii)

technik mechanik

Osoby zainteresowane mogą przychodzić do szkoły i składać dokumenty

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać 

od 3 sierpnia 2021 r. do 23 sierpnia 2021 r.,

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym ogłoszone będą 

23 sierpnia 2021 r.

W terminie do 23 sierpnia 2021 r. składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, także zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.