Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej.

Dziennik
Elektroniczny

Harmonogram rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/23

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami od 16 maja 2022 r. do 24 czerwca 2022 r. do godz. 15.00.
  2. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 16 maja 2022r. do 26 lipca 2022r.
  3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje od 24 czerwca 2022 r. do 14 lipca 2022 r. do godz. 15.00.
  4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności o których mowa w art 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe. do 14 lipca 2022 r. do godz.15.00
  5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym potwierdzonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach. do 21 lipca 2022 r.
  6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 22 lipca 2022 r.
  7. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem od 22 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00.
  8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do 29 lipca 2022 r.
  9. W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły do 11 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00.  Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 18 sierpnia 2022 r.
  10. Nieprzedłożenie zaświadczenia lub orzeczenia z pkt. 7 do 23 września 2022 r. będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Szczegółowy harmonogram

Praktyki zawodowe we Włoszech i wspaniały program kulturowy

Uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej 15 maja po raz trzeci w tym roku szkolnym wyruszą na praktyki zawodowe u zagranicznych pracodawców. Tym razem będą to Włochy i miejscowość Cattolica.

Pierwsze w tym roku praktyki odbywały się w październiku 2021 r., do Włoch wyruszyło wtedy 40 elektryków i mechaników. W kwietniu br. 20 elektryków i mechaników zdobywało doświadczenie zawodowe w Grecji.

Tym razem młodzież zamieszka w Cattolice. Lokalizacja tego miejsca na wybrzeżu Adriatyku pozwala nie tylko na pracę, ale też wyjątkowy odpoczynek. Łagodne, piaszczyste plaże ciągną się przez 40 kilometrów.

Praktyki zawodowe będą odbywały się od poniedziałku do piątku w zależności od miejsca – w godzinach przed i popołudniowych. W czasie wolnym młodzież będzie korzystała z uroków miejsca i krótkich wycieczek. W Cattolice można zwiedzić muzeum archeologiczne, akwarium z morskimi zwierzętami m.in.:  rekinami, płaszczkami, meduzami, pingwinami. Wieczorem szczególnie malowniczo prezentuje się marina z jachtami, zaś w centrum plac z tańczącymi fontannami.

Uczniowie wezmą udział w trzech zaplanowanych wycieczkach kulturowych: do pobliskiego San Marino, małej, ale najstarszej republiki świata. Państewko to malowniczo położone jest na zboczach góry Titano. Pozostałe wycieczki to całodniowe wyprawy, odbywać się będą w weekend: jedna do uniwersyteckiej Bolonii, a druga najsłynniejszego miasta świata, do Wenecji.

Dzięki tej formie praktyk uczniowie będą mieli okazję nabyć praktyczne umiejętności zawodowe wymagane na rynku pracy, które poświadczone zostaną międzynarodowym certyfikatem. Wyjazd zagraniczny pozwoli im na rozwój kompetencji kluczowych: językowych, kulturowych i społecznych. Zajęcia we Włoszech służyć będą pobudzeniu kreatywności i rozwoju osobistego, pozwolą na podniesienie jakości kształcenia, a także rozszerzenie sieci partnerstw strategicznych szkoły, w tym zdobycie nowych kontaktów.

Praktyki odbywać się będą w ramach Projektu „Kompetencje zawodowe dla gospodarki opartej na wiedzy” o numerze 2020-1-PL01-KA102-080109, realizowanego w ramach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zagraniczne praktyki zawodowe!

Co zyskaliśmy dzięki projektom?

Egzamin zawodowy zdany na medal!

Matury w toku, ale my pochwalimy maturzystów za bardzo dobrze zdane egzaminy zawodowe! Mamy nadzieję, że matury zdane będą jeszcze lepiej 🙂

Uczniowie klas czwartych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej w sesji styczeń – luty 2022 r. przystępowali do egzaminu z drugiej kwalifikacji zawodowej. Można z dumą powiedzieć, że poszło im na medal.

Klasa 4a – technik górnictwa podziemnego:

100 %  uczniów zdało egzamin z kwalifikacji MG.39 – organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej.

Klasa 4m – technik mechanik:

100 % uczniów zdało egzamin z kwalifikacji MG.44 – organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Klasa 4d – technik elektryk:

78 % uczniów zdało egzamin z kwalifikacji EE.26 – eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych. 4 osoby, które nie zdały egzaminu już w czerwcu będą mogły przystąpić do poprawkowego egzaminu zawodowego.

Uczniowie szukając zatrudnienia na rynku pracy, będą mogli wylegitymować się wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie dyplomem potwierdzającym nabyte kwalifikacje.

Wszystkim życzymy powodzenia.